Deelsessies

 

1.Trauma, psychose en PTSS
Drs. Berber van der Vleugel, Gz-psycholoog en onderzoeker bij de Divisie Maatschappelijke Psychiatrie van GGZ Noord-Holland Noord en promovenda op de Treating Trauma in Psychosis (T.TIP) studie.
>> deze deelsessie kan alleen gekozen worden in de eerste ronde <<
Trauma kan niet alleen leiden tot PTSS maar is ook een risicofactor voor het ontwikkelen van psychose. Hoewel veel mensen met een psychotische stoornis ook voldoen aan de criteria voor een PTSS wordt deze comorbiditeit in de klinische praktijk zelden (h)erkend. Deze deelsessie gaat in op de interacties tussen trauma, psychose en PTSS én de effecten van PTSS-behandeling bij mensen met psychose.

2. Traumasensitief onderwijs
Tamarinde Brouwers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut, EMDR- practitioner bij Stichting Jeugdformaat / AKJNetwerk. 
Jolanda Buijze, intern begeleider en leerkracht Eerste Nederlandse Buitenschool Den Haag (Speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek).

Als onderwijsprofessional kunt u het verschil maken in het leven van een getraumatiseerd kind. Het gedrag van kinderen met een trauma kan soms lastig te begrijpen zijn. De invloed van trauma op de ontwikkeling is groot. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. 
In deze deelsessie komt naar voren hoe het bieden van traumasensitief onderwijs kan bijdragen tot het vergroten van veerkracht en het gevoel van veiligheid van getraumatiseerde kinderen. 
Maar ook hoe kennis over trauma (onderwijs-)professionals kan ondersteunen in het begrijpen van het gedrag van deze leerlingen.
De inhoud is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen van Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten.

3. Traumaverwerking doe je niet alleen
Irma Hein, kinder- en jeugdpsychiater, postdoc onderzoeker, De Bascule, Centrum voor Trauma en Gezin, en AMC afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
Het doel van deze deelsessie is om handvatten en methodes aan te reiken voor manieren waarop opvoeders en behandelaars het beste samen kunnen werken om de zorg aan kinderen met trauma te verbeteren. Zowel na enkelvoudig trauma als bij behandeling van complexe PTSS bij (pleeg-)kinderen heeft de opvoeder een belangrijke rol. Verschillende bekende en minder bekende manieren van samenwerken tussen behandelaars en opvoeders bij individuele traumatherapie en gezinsbehandeling worden besproken en bediscussieerd.

4. Preventie van PTSS: te mooi om waar te zijn?
Dr. Cees Hoefnagels, senior onderzoeker, Verwey-Jonker Instituut.
Het feit dat er bewezen effectieve behandelingen bestaan betekent dat ze effectiever zijn dan een niet bewezen effectieve behandelingen. Maar dat betekent geenszins dat alle mensen die een effectieve methode krijgen na afloop ook genezen zijn. Bovendien krijgen veel kinderen en volwassenen met een PTSS helemaal geen behandeling, niet zelden leven zij een leven lang met een PTSS. Moeten we de ingrijpende gebeurtenissen die aan een PTSS voorafgingen maar zien als ‘facts of life’? Hoe zou het zijn als we de simpele waarheid serieus zouden nemen dat schokkende gebeurtenissen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het later optreden van een PTSS?

Deze interactieve deelsessie is voor diegenen die willen nadenken over preventie van PTSS: hoe reëel zijn de ervaren hindernissen om binnen de eigen taakopvatting en beroepsuitoefening werk te maken van het voorkómen van veel voorkomende ingrijpende gebeurtenissen in het eigen werkgebied? Betekent het zorgen voor de fysieke en emotionele veiligheid van kinderen in hun dagelijks leven niet dat je je net zo bewust bent van de eigen plek in de keten als van de gevaarlijkste kruising in de gemeente? Is de wereld van een kind niet oneindig veel groter dan die van de behandelkamer? Hoe ziet deze preventie eruit en wat is daarvoor nodig?

 

5. Het onthullen van geheimen en aandacht voor preverbaal trauma met behulp van WRITEjunior
Drs. Sacha Lucassen, teamleider, gezondheidszorgpsycholoog, gedragstherapeut en EMDR-practitioner, UvA minds, Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind in Amsterdam.
Gezins- of familiegeheimen komen vaker voor dan u denkt; seksueel misbruik van een kind door een familielid, vader heeft moeder vermoord, moeder heeft zich gesuïcideerd, vader heeft een verslavingsprobleem, het kind is niet het biologische kind etc. Te lang was de heersende opvatting “dat kan je niet vertellen aan een kind, want dan beschadig je het kind” of “het kind is nog te jong om het te kunnen begrijpen”. Niets is echter minder waar! Juist door de geheimhouding in stand te houden wordt de ontwikkeling van een kind geschaad. Hoe pakt u het nu aan om geheimen te onthullen? WRITEjunior, een cognitieve gedragstherapeutische traumabehandeling, biedt daar handvatten voor. In de deelsessie wordt aan de hand van filmbeelden en voorbeeldbrieven uiteen gezet hoe de geheimen op een verantwoorde manier onthuld kunnen worden. Daarnaast gaat Sacha in op de behandeling van pre-verbaal trauma door een combinatie van WRITEjunior en EMDR.

6. Trauma en zelfbeschadiging; hoe snijdt u het onderwerp aan? 
Tilly van Oosten, ervaringsdeskundige.
Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.

Er rust een stigma op zelfbeschadiging. Het is bovendien een lastig te begrijpen fenomeen. Word ik meegesleept? Wordt het erger als ik er aandacht aan geef? Met dat soort vragen houdt de maatschappij én de hulpverlening zich bezig. De oorzaak: veel mensen, ook hulpverleners, weten vaak niet goed wat de achterliggende oorzaak van zelfbeschadiging is en ze hebben geen idee hoe ze erop moeten reageren. Hoe maakt u zelfbeschadiging bespreekbaar bij getraumatiseerde personen? Op welke manier legt u de nadruk op hoe zelfbeschadiging werkt en waar de kwetsbaarheden liggen? 

7. Traumabehandeling bij cliënten met verslavingsproblematiek
Dr. Nele Gielen, psycholoog – psychotraumatoloog, Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie. Mede-eigenaar, Traumazorg Limburg.
Tijdens deze deelsessie krijgen deelnemers uitleg over de comorbiditeit van PTSS en middelenafhankelijkheid. Nele Gielen zal ingaan op de behandeling van zowel jeugdigen als volwassenen die te maken hebben met deze dubbele diagnose. Vanuit de achtergrond van de spreekster zal er aandacht zijn voor wetenschappelijke onderbouwing maar zeker ook voor praktische aanwijzingen die ondersteuning kunnen bieden bij het werken met deze doelgroep.

8. Cultuursensitieve communicatie: naar een betere werkrelatie 
Dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Thans verzorgt hij als zelfstandige trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, GGZ-hulpverleners, wijkverpleegkundigen en bedrijfsartsen.
>> deze deelsessie kan alleen gekozen worden in de eerste ronde <<
Mede door de immigratie in de laatste vijftig jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de komst van nieuwe groepen vluchtelingen uit met name Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan de laatste jaren wordt die diversiteit versterkt. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorgprofessionals steeds vaker te maken krijgen met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan hulpverleners gewend zijn. De vraag rijst hoe professionals hier adequaat op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met cliënten en hun familie kunnen communiceren.
In deze sessie staat deze vraag centraal. Allereerst wordt met de deelnemers besproken welke invloed cultuur heeft op het denken en handelen van cliënten en hun systeem. Tevens wordt ingegaan op het gegeven dat ook de professional culturele aspecten in het contact inbrengt. Vervolgens worden tips gegeven hoe in het dagelijks werk met deze thema’s kan worden omgegaan. Daartoe worden het Culturele Interview en het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening (CVJ) geïntroduceerd. Dit zijn praktische middelen om de communicatie en de werkrelatie van professionals met cliënten en hun naasten te bevorderen.